മലയോര ഹൈവേ

മലയോര ഹൈവേ നി‌ർമാണത്തിൽ അപാകത

ഇത് ബംഗാളികൾ നിർമിച്ചതല്ല, കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്നതും, യു എൻ അംഗീകാരവും iso903 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന് അർഹരായ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി (ULCCS) കീഴിൽ